You are here:

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG ĐỘT XUẤT

Email In PDF.

Theo đề nghị của phong GD&ĐT, phòng nội vụ

Nhà trường mời tất cả CB, GV, NV  đúng 14h ngày mai 16/8/2014

có mặt tại trường dự họp (Nhất thiết tất cả CB,GV,NV có mặt đầy đủ)