You are here:

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2014

Email In PDF.

Mời CB,GV,NV và các em học sinh tham gia

UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  25/KH-PGD&ĐT

Thanh Chương, ngày 19 tháng 8 năm  2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2014 

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2014, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1. Nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về lịch sử, vai trò, vị trí chiến lược, những kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến biển, đảo của Việt Nam; về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đặc biệt là chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2. Khơi dậy và vun đắp lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền quốc gia của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; qua đó tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi; thể hiện được sự quan tâm của mọi người trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo đất nước.

- Cuộc thi được triển khai sâu rộng trong giáo viên, nhân viên và học sinh trên toàn huyện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và tránh hình thức.

- Công tác triển khai, tuyên truyền thông tin về cuộc thi nhanh chóng, kịp thời, rộng khắp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung

- Tìm hiểu vị trí địa lý, lịch sử hình thành, chủ quyền của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đường Hồ Chí Minh trên biển.

- Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược phát triển kinh tế biển của Chính phủ Việt Nam.

- Pháp luật Việt Nam và quốc tế xung quanh các vấn đề biển, đảo.

- Những hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

2. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh (tên miền là www.nghean.gov.vn) => vào mục “Cuộc thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam” => Làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi.

3. Thời gian thực hiện

- Tháng 8 năm 2014: Tuyên truyền về cuộc thi.

- Từ 01/9/2014 đến ngày 12/10/2014: Thời gian diễn ra cuộc thi.

- Từ 12/10/2014 đến 30/10/2014: Tổng kết và trao giải.

4. Giải thưởng

Cuộc thi có 11 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải nhất: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng.

- 02 giải nhì: Tặng giấy khen của Ban tổ chức và phần thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 03 giải ba: Tặng giấy khen của Ban tổ chức và phần thưởng mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

- 05 giải khuyến khích: Tặng giấy khen của Ban tổ chức và phần thưởng mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

5. Tổ chức thực hiện

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm:

- Phát động, tuyên truyền, tổ chức cuộc thi cho cán bộ, giáo viên, nhiên viên và học sinh.

- Báo cáo kết quả cuộc thi bằng văn bản gửi về Phòng GD&ĐT (qua đ/c Nguyễn Thị Phi Yến) chậm nhất vào ngày 05/11/2014.

 

 

Nơi nhận:

- Các trường MN, TH, THCS;                                                                          - LĐ, CV PGD&ĐT;

- Lưu: VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Hằng