You are here:

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH VÀO THPT

Email In PDF.

TT

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

LỚP

LỚP

9A

9B

9C

9A

9B

9C

1

THỨ 7/18/5

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

2

CN 19/5

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

3

THỨ 2/20/5

 

 

 

 

 

 

4

THỨ 3/21/5

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

 

 

 

5

THỨ 4/22/5

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

 

 

 

6

THỨ 5/23/5

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

 

 

 

7

THỨ 6/24/5

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

8

THỨ 7/25/5

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

9

CN 26/5

HỌP PHỤ HUYNH KHỐI LỚP 9

 

 

 

10

THỨ 2/27/5

TỔNG KẾT CUỐI NĂM

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

11

THỨ 3/28/5

VĂN(THU)

ANH(HƯNG)

TOÁN(TỴ)

ANH(HƯNG)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

12

THỨ 4/29/5

ANH(HƯNG)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HƯNG)

13

THỨ 5/30/5

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HƯNG)

VĂN(THU)

ANH(HƯNG)

TOÁN(TỴ)

14

THỨ 6/31/5

VĂN(THU)

ANH(HƯNG)

TOÁN(TỴ)

 

 

 

15

THỨ 7/1/6

ANH(HƯNG)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

 

 

 

16

CN 2/6

 

 

 

 

 

 

17

THỨ 2/3/6

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HƯNG)

18

THỨ 3/4/6

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

19

THỨ 4/5/6

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

20

THỨ 5/6/6

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

21

THỨ 6/7/6

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

22

THỨ 7/8/6

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

23

CN 9/6

 

 

 

 

 

 

24

THỨ 2/10/6

 

 

 

 

 

 

25

THỨ 3/11/6

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HUYỀN)

ANH(HUYỀN)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

26

THỨ 4/12/6

VĂN(THU)

ANH(HUYỀN)

TOÁN(TỴ)

ANH(HUYỀN)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

27

THỨ 5/13/6

ANH(HUYỀN)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

VĂN(THU)

ANH(HUYỀN)

TOÁN(TỴ)

28

THỨ 6/14/6

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HUYỀN)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

29

THỨ 7/15/6

VĂN(THU)

ANH(HUYỀN)

TOÁN(TỴ)

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HUYỀN)

30

CN 16/6

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

31

THỨ 2/17/6

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

32

THỨ 3/18/6

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)

33

THỨ 4/19/6

ANH(HOÀI)

TOÁN(TRƯỜNG)

VĂN(NAM)

VĂN(THU)

ANH(HOÀI)

TOÁN(TỴ)

34

THỨ 5/20/6

TOÁN(TỴ)

VĂN(NAM)

ANH(HOÀI)