You are here:

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 3 (Thực hiện từ 4/11/2013)

Email In PDF.

THỨ

TIẾT

6A
(Hảo)

6B
(HuyềnA)

6C
(Namv)

7A
(Trường)

7B
(Tâms)

7C
(Tài)

2

1

ChCờ - Hảo

ChCờ - Hoài

ChCờ- Namv

ChCờ.Trường

ChCờ- Tâms

ChCờ - Tài

2

Toán - Tỵ

Lý - Sâm

Văn - Namv

Tin - TâmT

Nhạc - Lợi

Sử - Tâms

3

Văn - Namv

NNgữ - Hoài

Tin - Trung

Toán- Trường

Toán - TâmT

GDCD - Sáu

4

CNghệ - Tỵ

Văn - Thu

Toán - Trung

Sử - Tâms

GDCD - Sáu

Thể HùngTD

5

NNgữ - Hoài

Toán- Trường

CNghệ - Tỵ

NNgữ - Hưng

Tin - TâmT

Lý - Tài

3

1

Toán - Tỵ

Văn - Thu

Sử - Tâms

Văn - Duyên

Địa - Hương

Tin - TâmT

2

Sử - Tâms

Văn - Thu

NNgữ - Hoài

Tin - TâmT

CNghệ - Ngân

Sinh Phượng

3

NNgữ - Hoài

Sinh - Vân

Toán - Trung

Lý - Tài

Tin - TâmT

Toán - Tỵ

4

GDCD - Sáu

Nhạc - Lợi

Lý - Sâm

Toán- Trường

Thể HùngTD

Văn - Ngân

5

GDCD - Sáu

Lý - Tài

Văn - Ngân

4

1

Thể - Kiên

Văn - Thu

Nhạc - Lợi

Sinh- Phượng

NNgữ Huyền

Toán - Tỵ

2

Toán - Tỵ

Sinh - Vân

Toán - Trung

Địa - Hương

Văn - Ngân

NNgữ Huyền

3

Tin - HùngT

MT - Hoàn

Sinh - Vân

Thể- HùngTD

Văn - Ngân

Địa - Hương

4

Nhạc - Lợi

CNghệ TâmT

Văn - Namv

MT - Hoàn

Sinh Phượng

Thể HùngTD

5

MT - Hoàn

Tin - Trung

Văn - Namv

NNgữ - Hưng

Toán - TâmT

CNghệ Ngân

5

1

Văn - Namv

Toán- Trường

Thể - Kiên

Sử - Tâms

MT - Hoàn

Tin - TâmT

2

Toán - Tỵ

Thể - Kiên

MT - Hoàn

Địa - Hương

Toán - TâmT

Văn - Ngân

3

SinhPhượng

Tin - Trung

NNgữ - Hoài

CNghệ- Ngân

Sử - Tâms

MT - Hoàn

4

Tin - HùngT

NNgữ - Hoài

Toán - Trung

NNgữ - Hưng

Văn - Ngân

Toán - Tỵ

6

1

Thể - Kiên

Địa - Hảo

Văn - Namv

Toán Trường

Thể HùngTD

NNgữ Huyền

2

Địa - Hảo

Toán- Trường

Thể - Kiên

Thể HùngTD

NNgữ Huyền

Sử - Tâms

3

Văn - Namv

GDCD - Sáu

CNghệ - Tỵ

Sinh- Phượng

Toán - TâmT

Nhạc - Lợi

4

CNghệ - Tỵ

Sử - Tâms

NNgữ - Hoài

Văn - Duyên

Địa - Hương

Sinh Phượng

5

NNgữ - Hoài

CNghệ TâmT

GDCD - Sáu

Văn - Duyên

Sinh Phượng

Toán - Tỵ

7

1

SinhPhượng

Thể - Kiên

Tin - Trung

Toán Trường

NNgữ Huyền

Địa - Hương

2

Văn - Namv

NNgữ - Hoài

Sinh - Vân

Văn - Duyên

Văn - Ngân

NNgữ Huyền

3

Lý - Sâm

Toán- Trường

Địa - Hảo

Nhạc - Lợi

Sử - Tâms

Văn - Ngân

4

SHL - Hảo

SHL - Hoài

SHL - Namv

SHL - Trường

SHL - Tâms

SHL - Tài

THỨ

TIẾT

8A
(Hằng)

8B
(Lân)

8C
(Sâm)

9A
(NamT)

9B
(Vân)

9C
(Hải)

2

1

ChCờ- Hằng

ChCờ - Lân

ChCờ - Sâm

ChCờ - NamT

ChCờ - Vân

ChCờ - Hải

2

Thể -Hùng Đ

Toán - Trung

Văn - Duyên

Địa - Hảo

Sinh - Vân

Văn - Hải

3

Toán- Lương

Sử - Lân

Văn - Duyên

Toán - NamT

Lý - Tài

Văn - Hải

4

Văn - Hằng

NNgữ - Hưng

Hoá - Hoàng

Tin - HùngT

Toán - Hà

Sinh - Vân

5

GDCD - Sáu

Văn - Hằng

Tin - HùngT

Hoá - Hoàng

CNghệ - Thu

Toán - NamT

3

1

Nhạc - Lợi

Văn - Hằng

SinhPhượng

Sinh - Vân

Thể HùngTD

NNgữ Huyền

2

Văn - Hằng

GDCD - Sáu

Địa - Hương

Sử - Lân

Toán - Hà

Lý - Tài

3

Văn - Hằng

Nhạc - Lợi

NNgữ Hưng

NNgữ Huyền

Văn - Thu

Thể HùngTD

4

SinhPhượng

NNgữ - Hưng

Sử - Lân

Văn - Hải

NNgữ Huyền

Địa - Hảo

5

NNgữ- Hưng

Toán - Trung

CNghệ- Sâm

Văn - Hải

Địa - Hảo

Sử - Lân

4

1

CNghệ Sâm

MT - Hoàn

Toán- Lương

Thể- HùngTD

Địa - Hảo

Toán - NamT

2

Toán -Lương

Lý - Sâm

Thể -Hùng Đ

Địa - Hảo

Nhạc - Lợi

Tin - HùngT

3

Thể- Hùng Đ

Toán - Trung

SinhPhượng

Toán - NamT

Văn - Thu

Văn - Hải

4

Hoá - Hoàng

Văn - Hằng

NNgữ Hưng

Văn - Hải

Sử - Lân

Lý - Tài

5

Sử - Lân

Văn - Hằng

Tin - HùngT

Lý - Tài

Toán - Hà

Hoá - Hoàng

5

1

Lý - Sâm

Địa - Hương

Văn - Duyên

Sinh - Vân

NNgữ Huyền

Hoá - Hoàng

2

Toán Lương

Toán - Trung

Hoá - Hoàng

NNgữ Huyền

GDCD - Sáu

Thể HùngTD

3

Tin - HùngT

Hoá - Hoàng

Lý - Sâm

GDCD - Sáu

Văn - Thu

Sinh - Vân

4

MT - Hoàn

Thể - Hùng Đ

Toán- Lương

Thể- HùngTD

Văn - Thu

NNgữ Huyền

5

NNgữ- Hưng

Sinh- Phượng

MT - Hoàn

CNghệ - Thu

Tin - HùngT

GDCD - Sáu

6

1

Toán- Lương

Hoá - Hoàng

Thể -Hùng Đ

Tin - HùngT

Toán - Hà

Toán - NamT

2

Địa - Hương

Thể - Hùng Đ

Toán- Lương

Toán - NamT

Hoá - Hoàng

Tin - HùngT

3

Hoá - Hoàng

Tin - HùngT

NNgữ- Hưng

Lý - Tài

Thể HùngTD

Văn - Hải

4

Sử - Lân

NNgữ - Hưng

GDCD - Sáu

Văn - Hải

Văn - Thu

Nhạc - Lợi

5

NNgữ- Hưng

CNghệNguyên

Sử - Lân

Nhạc - Lợi

Lý - Tài

CNghệ - Thu

7

1

Văn - Hằng

Sử - Lân

Toán- Lương

Toán - NamT

Tin - HùngT

Địa - Hảo

2

SinhPhượng

Tin - HùngT

Nhạc - Lợi

Văn - Hải

Hoá - Hoàng

Toán - NamT

3

Tin - HùngT

Sinh - Phượng

Văn - Duyên

Hoá - Hoàng

Sinh - Vân

Văn - Hải

4

SHL - Hằng

SHL - Lân

SHL - Sâm

SHL - NamT

SHL - Vân

SHL - Hải

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2 (4/11/2013)

Chào cờ

Dạy học

9a(Văn) 8a(Văn)7a(Văn) 6a(Văn)

9b(Toán) 8b(Anh)7b(Toán) 6b(Toán)

9c(Toán)8c(Hóa)7c(Toán) 6c(Anh)

Thứ 3 (5/11/2013)

Dạy học

BD8: Lý, Địa, GD

BD9: Hóa, Sử, Anh

Thứ 4 (6/11/2013)

Dạy học

9a(Toán) 8a(Lý)7a(Toán) 6a(Văn)

9b(Văn) 8b(Văn)7b(Văn) 6b(Anh)

9c(Lý) 8c(Toán)7c(Toán) 6c(Toán)

Thứ 5 (7/11/2013)

Dạy học

BD8: Toán, Văn, Sinh

BD9: Toán, Văn, Sinh

Thứ 6 (8/11/2013)

Dạy học

9a(Lý) 8a(Toán)7a(Văn) 6a(Toán)

9b(Anh) 8b(Toán)7b(Toán) 6b(Văn)

9c(Hóa) 8c(Anh)7c(Văn) 6c(Văn)

Thứ 7 (9/11/2013)

Dạy học

BD8: Hóa, Sử, Anh

BD9: Lý, Địa, GD

Chủ nhật

(10/11/2013)

BD9: Toán, Văn, Sinh

BD9: Lý, Địa, GD

THỨ

TIẾT

6A
(Hảo)

6B
(HuyềnA)

6C
(Namv)

7A
(Trường)

7B
(Tâms)

7C
(Tài)

2

1

ChCờ - Hảo

ChCờ - Hoài

ChCờ- Namv

ChCờ.Trường

ChCờ- Tâms

ChCờ - Tài

2

Toán - Tỵ

Lý - Sâm

Văn - Namv

Tin - TâmT

Nhạc - Lợi

Sử - Tâms

3

Văn - Namv

NNgữ - Hoài

Tin - Trung

Toán- Trường

Toán - TâmT

GDCD - Sáu

4

CNghệ - Tỵ

Văn - Thu

Toán - Trung

Sử - Tâms

GDCD - Sáu

Thể HùngTD

5

NNgữ - Hoài

Toán- Trường

CNghệ - Tỵ

NNgữ - Hưng

Tin - TâmT

Lý - Tài

3

1

Toán - Tỵ

Văn - Thu

Sử - Tâms

Văn - Duyên

Địa - Hương

Tin - TâmT

2

Sử - Tâms

Văn - Thu

NNgữ - Hoài

Tin - TâmT

CNghệ - Ngân

Sinh Phượng

3

NNgữ - Hoài

Sinh - Vân

Toán - Trung

Lý - Tài

Tin - TâmT

Toán - Tỵ

4

GDCD - Sáu

Nhạc - Lợi

Lý - Sâm

Toán- Trường

Thể HùngTD

Văn - Ngân

5

GDCD - Sáu

Lý - Tài

Văn - Ngân

4

1

Thể - Kiên

Văn - Thu

Nhạc - Lợi

Sinh- Phượng

NNgữ Huyền

Toán - Tỵ

2

Toán - Tỵ

Sinh - Vân

Toán - Trung

Địa - Hương

Văn - Ngân

NNgữ Huyền

3

Tin - HùngT

MT - Hoàn

Sinh - Vân

Thể- HùngTD

Văn - Ngân

Địa - Hương

4

Nhạc - Lợi

CNghệ TâmT

Văn - Namv

MT - Hoàn

Sinh Phượng

Thể HùngTD

5

MT - Hoàn

Tin - Trung

Văn - Namv

NNgữ - Hưng

Toán - TâmT

CNghệ Ngân

5

1

Văn - Namv

Toán- Trường

Thể - Kiên

Sử - Tâms

MT - Hoàn

Tin - TâmT

2

Toán - Tỵ

Thể - Kiên

MT - Hoàn

Địa - Hương

Toán - TâmT

Văn - Ngân

3

SinhPhượng

Tin - Trung

NNgữ - Hoài

CNghệ- Ngân

Sử - Tâms

MT - Hoàn

4

Tin - HùngT

NNgữ - Hoài

Toán - Trung

NNgữ - Hưng

Văn - Ngân

Toán - Tỵ

6

1

Thể - Kiên

Địa - Hảo

Văn - Namv

Toán Trường

Thể HùngTD

NNgữ Huyền

2

Địa - Hảo

Toán- Trường

Thể - Kiên

Thể HùngTD

NNgữ Huyền

Sử - Tâms

3

Văn - Namv

GDCD - Sáu

CNghệ - Tỵ

Sinh- Phượng

Toán - TâmT

Nhạc - Lợi

4

CNghệ - Tỵ

Sử - Tâms

NNgữ - Hoài

Văn - Duyên

Địa - Hương

Sinh Phượng

5

NNgữ - Hoài

CNghệ TâmT

GDCD - Sáu

Văn - Duyên

Sinh Phượng

Toán - Tỵ

7

1

SinhPhượng

Thể - Kiên

Tin - Trung

Toán Trường

NNgữ Huyền

Địa - Hương

2

Văn - Namv

NNgữ - Hoài

Sinh - Vân

Văn - Duyên

Văn - Ngân

NNgữ Huyền

3

Lý - Sâm

Toán- Trường

Địa - Hảo

Nhạc - Lợi

Sử - Tâms

Văn - Ngân

4

SHL - Hảo

SHL - Hoài

SHL - Namv

SHL - Trường

SHL - Tâms

SHL - Tài

THỨ

TIẾT

8A
(Hằng)

8B
(Lân)

8C
(Sâm)

9A
(NamT)

9B
(Vân)

9C
(Hải)

2

1

ChCờ- Hằng

ChCờ - Lân

ChCờ - Sâm

ChCờ - NamT

ChCờ - Vân

ChCờ - Hải

2

Thể -Hùng Đ

Toán - Trung

Văn - Duyên

Địa - Hảo

Sinh - Vân

Văn - Hải

3

Toán- Lương

Sử - Lân

Văn - Duyên

Toán - NamT

Lý - Tài

Văn - Hải

4

Văn - Hằng

NNgữ - Hưng

Hoá - Hoàng

Tin - HùngT

Toán - Hà

Sinh - Vân

5

GDCD - Sáu

Văn - Hằng

Tin - HùngT

Hoá - Hoàng

CNghệ - Thu

Toán - NamT

3

1

Nhạc - Lợi

Văn - Hằng

SinhPhượng

Sinh - Vân

Thể HùngTD

NNgữ Huyền

2

Văn - Hằng

GDCD - Sáu

Địa - Hương

Sử - Lân

Toán - Hà

Lý - Tài

3

Văn - Hằng

Nhạc - Lợi

NNgữ Hưng

NNgữ Huyền

Văn - Thu

Thể HùngTD

4

SinhPhượng

NNgữ - Hưng

Sử - Lân

Văn - Hải

NNgữ Huyền

Địa - Hảo

5

NNgữ- Hưng

Toán - Trung

CNghệ- Sâm

Văn - Hải

Địa - Hảo

Sử - Lân

4

1

CNghệ Sâm

MT - Hoàn

Toán- Lương

Thể- HùngTD

Địa - Hảo

Toán - NamT

2

Toán -Lương

Lý - Sâm

Thể -Hùng Đ

Địa - Hảo

Nhạc - Lợi

Tin - HùngT

3

Thể- Hùng Đ

Toán - Trung

SinhPhượng

Toán - NamT

Văn - Thu

Văn - Hải

4

Hoá - Hoàng

Văn - Hằng

NNgữ Hưng

Văn - Hải

Sử - Lân

Lý - Tài

5

Sử - Lân

Văn - Hằng

Tin - HùngT

Lý - Tài

Toán - Hà

Hoá - Hoàng

5

1

Lý - Sâm

Địa - Hương

Văn - Duyên

Sinh - Vân

NNgữ Huyền

Hoá - Hoàng

2

Toán Lương

Toán - Trung

Hoá - Hoàng

NNgữ Huyền

GDCD - Sáu

Thể HùngTD

3

Tin - HùngT

Hoá - Hoàng

Lý - Sâm

GDCD - Sáu

Văn - Thu

Sinh - Vân

4

MT - Hoàn

Thể - Hùng Đ

Toán- Lương

Thể- HùngTD

Văn - Thu

NNgữ Huyền

5

NNgữ- Hưng

Sinh- Phượng

MT - Hoàn

CNghệ - Thu

Tin - HùngT

GDCD - Sáu

6

1

Toán- Lương

Hoá - Hoàng

Thể -Hùng Đ

Tin - HùngT

Toán - Hà

Toán - NamT

2

Địa - Hương

Thể - Hùng Đ

Toán- Lương

Toán - NamT

Hoá - Hoàng

Tin - HùngT

3

Hoá - Hoàng

Tin - HùngT

NNgữ- Hưng

Lý - Tài

Thể HùngTD

Văn - Hải

4

Sử - Lân

NNgữ - Hưng

GDCD - Sáu

Văn - Hải

Văn - Thu

Nhạc - Lợi

5

NNgữ- Hưng

CNghệNguyên

Sử - Lân

Nhạc - Lợi

Lý - Tài

CNghệ - Thu

7

1

Văn - Hằng

Sử - Lân

Toán- Lương

Toán - NamT

Tin - HùngT

Địa - Hảo

2

SinhPhượng

Tin - HùngT

Nhạc - Lợi

Văn - Hải

Hoá - Hoàng

Toán - NamT

3

Tin - HùngT

Sinh - Phượng

Văn - Duyên

Hoá - Hoàng

Sinh - Vân

Văn - Hải

4

SHL - Hằng

SHL - Lân

SHL - Sâm

SHL - NamT

SHL - Vân

SHL - Hải

-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->