You are here:

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 (Thực hiện từ 25/8/2014)

Email In PDF.

THỨ

TIẾT

6A
(Hải)

6B
(Tài)

6C
(Vân)

7A
(Tâms)

7B
(Hoài)

7C
(Namv)

 

2

1

ChCờ - Hải

ChCờ - Tài

ChCờ - Vân

ChCờ - Tâms

ChCờ - Hoài

ChCờ- Namv

2

CNghệ - Tỵ

Lý - Tài

Tin - HùngT

Lý - Sâm

Sử - Tâms

Sinh - Phượg

3

Văn - Hải

Văn - Duyên

Thể - Hùng Đ

Thể- HùngTD

NNgữ - Hoài

Toán- Trung

4

NNgữ - Hưng

Thể - Hùng Đ

Toán- Trường

Toán - Tỵ

Thể.HùngTD

Tin - TâmT

5

Toán - Trung

Toán - NamT

CNghệ - Tỵ

NNgữ - Hoài

Nhạc - Lợi

Địa - Hảo

 

3

1

Thể - Hùng Đ

Nhạc - Lợi

Văn - Hải

Văn - Thu

Sử - Tâms

Tin - TâmT

2

Văn - Hải

Văn - Duyên

Sinh - Vân

Tin - TâmT

Thể.HùngTD

Sử - Tâms

3

CNghệ - Tỵ

Văn - Duyên

NNgữ.HuyềnA

Địa - Hảo

NNgữ - Hoài

Lý - Sâm

4

Toán - Trung

Sinh - Vân

Toán- Trường

CNghệ- Ngân

Tin - TâmT

Địa - Hảo

5

 

 

 

NNgữ - Hoài

Toán - Tỵ

Toán- Trung

 

4

1

Toán - Trung

Toán - NamT

Văn - Hải

Nhạc - Lợi

Toán - Tỵ

Sinh.Phượng

2

GDCD - Sáu

Sinh - Vân

Văn - Hải

Tin - TâmT

Sinh.Phượng

Thể.HùngTD

3

NNgữ - Hưng

GDCD - Sáu

Sinh - Vân

Toán - Tỵ

Văn - Thu

Toán- Trung

4

Sinh - Vân

Tin - Trung

Nhạc - Lợi

Thể .HùngTD

MT - Hoàn

Văn - Namv

5

Tin - Trung

NNgữ - Hưng

Lý - Tài

MT - Hoàn

GDCD - Sáu

CNghệ.Ngân

 

5

1

Toán - Trung

NNgữ - Hưng

Tin - HùngT

Sử - Tâms

Văn - Thu

Văn - Namv

2

Thể - Hùng Đ

CNghệ.NamT

Sử - Tâms

Sinh - Hoàng

Văn - Thu

Văn - Namv

3

NNgữ - Hưng

Tin - Trung

NNgữ HuyềnA

Văn - Thu

Toán - Tỵ

MT - Hoàn

4

Tin - Trung

Toán - NamT

Toán- Trường

Toán - Tỵ

CNghệ.Ngân

NNgữ.Hoài

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Địa - Hương

MT - Hoàn

Thể - Hùng Đ

Sinh - Hoàng

Địa - Hảo

Sử - Tâms

2

MT - Hoàn

Thể - Hùng Đ

GDCD - Sáu

NNgữ - Hoài

Tin - TâmT

Thể.HùngTD

3

Nhạc - Lợi

Sử - Tâms

CNghệ - Tỵ

Văn - Thu

NNgữ - Hoài

Văn - Namv

4

Văn - Hải

NNgữ - Hưng

MT - Hoàn

Văn - Thu

Toán - Tỵ

GDCD - Sáu

5

Văn - Hải

CNghệ.NamT

Toán- Trường

Toán - Tỵ

Văn - Thu

NNgữ - Hoài

 

7

1

Sử - Tâms

Văn - Duyên

Địa - Hương

GDCD - Sáu

Địa - Hảo

Toán- Trung

2

Sinh - Vân

Toán - NamT

NNgữ HuyềnA

Địa - Hảo

Sinh.Phượng

Nhạc - Lợi

3

Lý - Tài

Địa - Hương

Văn - Hải

Sử - Tâms

Lý - Sâm

NNgữ - Hoài

4

SHL - Hải

SHL - Tài

SHL - Vân

SHL - Tâms

SHL - Hoài

SHL - Namv

5

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

8A
(Trường)

8B
(Phượng)

8C
(HuyềnA)

9A
(Hằng)

9B
(Lân)

9C
(Sâm)

 

2

1

ChCờ.Trường

ChCờ.Phượng

ChCờ.HuyềnA

ChCờ - Hằng

ChCờ - Lân

ChCờ - Sâm

2

Toán.Trường

NNgữ.HuyềnA

Toán - NamT

Sinh - Vân

Toán - Hà

NNgữ - Hưng

3

Nhạc - Lợi

Tin - HùngT

Sinh- Phượng

Văn - Hằng

Sinh - Vân

Toán- Lương

4

Sử - Lân

Địa - Hảo

Thể - Kiên

CNghệ - Thu

Văn - Hằng

Văn - Namv

5

Văn - Duyên

Toán - TâmT

Sử - Lân

Tin - HùngT

CNghệ - Thu

Văn - Namv

 

3

1

GDCD - Sáu

NNgữ.HuyềnA

Địa - Hảo

Văn - Hằng

Thể.HùngTD

Sinh - Vân

2

NNgữ.HuyềnA

GDCD - Sáu

Nhạc - Lợi

Văn - Hằng

Toán - Hà

Lý - Sâm

3

Hoá - Hoàng

Văn - Ngân

CNghệ - Tài

Nhạc - Lợi

Địa - Hương

Thể.HùngTD

4

Lý - Tài

Hoá - Hoàng

Sử - Lân

Lý - Sâm

GDCD - Sáu

NNgữ - Hưng

5

Toán.Trường

CNghệ - Tài

Văn - Ngân

NNgữ - Hưng

Hoá - Hoàng

Sử - Lân

 

4

1

Thể - Kiên

Toán - TâmT

NNgữ HuyềnA

Toán- Lương

Thể.HùngTD

Địa - Hương

2

NNgữ.HuyềnA

Thể - Kiên

Toán - NamT

Địa - Hương

Nhạc - Lợi

Toán- Lương

3

Sinh- Phượng

Lý - Tài

Văn - Ngân

Hoá - Hoàng

Toán - Hà

Tin - HùngT

4

Sử - Lân

NNgữ HuyềnA

Văn - Ngân

NNgữ - Hưng

Văn - Hằng

CNghệ - Thu

5

CNghệ.Nguyên

Hoá - Hoàng

Tin - HùngT

Sử - Lân

Văn - Hằng

Văn - Namv

 

5

1

Văn - Duyên

Toán - TâmT

MT - Hoàn

Toán- Lương

Hoá - Hoàng

Địa - Hương

2

Tin - HùngT

Thể - Kiên

Lý - Tài

GDCD - Sáu

NNgữ - Hưng

Thể.HùngTD

3

Sinh - Phượng

Văn - Ngân

GDCD - Sáu

Địa - Hương

Lý - Sâm

Hoá - Hoàng

4

Thể - Kiên

Sinh- Phượng

NNgữ HuyềnA

Thể HùngTD

Sinh - Vân

GDCD - Sáu

5

NNgữ HuyềnA

MT - Hoàn

Văn - Ngân

Lý - Sâm

Tin - HùngT

Sinh - Vân

 

6

1

Văn - Duyên

Sử - Lân

Thể - Kiên

Tin - HùngT

Toán - Hà

Toán- Lương

2

Văn - Duyên

Nhạc - Lợi

Hoá - Hoàng

Toán- Lương

Sử - Lân

Lý - Sâm

3

Địa - Hảo

Toán - TâmT

Toán - NamT

Thể- HùngTD

Văn - Hằng

Tin - HùngT

4

Toán - Trường

Sinh- Phượng

Tin - HùngT

Văn - Hằng

Lý - Sâm

Văn - Namv

5

MT - Hoàn

Tin - HùngT

Sinh- Phượng

Hoá - Hoàng

NNgữ - Hưng

Nhạc - Lợi

 

7

1

Hoá - Hoàng

Sử - Lân

NNgữ HuyềnA

Sinh - Vân

Tin - HùngT

Toán- Lương

2

Toán - Trường

Văn - Ngân

Hoá - Hoàng

Văn - Hằng

Địa - Hương

Văn - Namv

3

Tin - HùngT

Văn - Ngân

Toán - NamT

Toán- Lương

Văn - Hằng

Hoá - Hoàng

4

SHL - Trường

SHL - Phượng

SHL - HuyềnA

SHL - Hằng

SHL - Lân

SHL - Sâm

5