You are here:

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ I ( Thực hiện từ 28/8/2017)

Email In PDF.

THỨ

TIẾT

6A
(Hoài)

6B
(Tâm s)

6C
(Nam)

7A
(Trường)

7B
(Phượng)

7C
(Huyền)

 

 

2

1

ChCờ - Hoài

ChCờ - TâmS

ChCờ - NamV

ChCờ-Trường

ChCờ-Phượng

ChCờ- Huyền

2

Toán - Tỵ

Sinh - Phương

Tin - HùngT

Lý - Tài

Toán - TâmT

Văn - NamV

3

NNgữ - Hoài

Toán - Tỵ

Văn - NamV

Tin - TâmT

NNgữ - Huyền

Sử - TâmS

4

Thể - Kiên

Văn - Duyên

Sinh - Phương

NNgữ- Huyền

Lý - Tài

Toán - TâmT

5

Văn - Duyên

NNgữ - Hoài

Toán - Tỵ

Toán - Trường

Sử - TâmS

Tin - TâmT

 

 

3

1

Sinh - Phương

MT - Hoàn

Tin - HùngT

Sử - TâmS

Tin - TâmT

NNgữ- Huyền

2

Sử - TâmS

Tin - Trung

Nhạc - Lợi

Sinh - Hoa

Toán - TâmT

Văn - NamV

3

NNgữ - Hoài

Sử - TâmS

Toán - Tỵ

Toán - Trường

GDCD - Sáu

Văn - NamV

4

Địa - Hảo

Toán - Tỵ

NNgữ - Hoài

GDCD - Sáu

NNgữ - Huyền

Toán - TâmT

5

Toán - Tỵ

Địa - Hảo

MT - Hoàn

 

 

 

 

 

4

1

GDCD - Sáu

Văn - Duyên

Thể - Kiên

Văn - Thu

Địa - Hương

Thể - Hùng

2

Nhạc - Lợi

Văn - Duyên

Lý - Sâm

Văn - Thu

MT - Hoàn

Địa - Hương

3

MT - Hoàn

Nhạc - Lợi

Sinh - Phương

Thể - Hùng

CNghệ - Thu

Lý - Tài

4

CNghệ-Lương

Thể - Kiên

GDCD - Sáu

Địa - Hương

Thể - Hùng

MT - Hoàn

5

 

 

 

MT - Hoàn

Văn - Thu

GDCD - Sáu

 

 

5

1

Thể - Kiên

GDCD - Sáu

Sử - TâmS

Văn - Thu

Sinh - Phượng

Toán - TâmT

2

Toán - Tỵ

Tin - Trung

Văn - NamV

Toán - Trường

Tin - TâmT

NNgữ- Huyền

3

CNghệ-Lương

Văn - Duyên

Văn - NamV

CNghệ - Thu

NNgữ - Huyền

Tin - TâmT

4

Văn - Duyên

Toán - Tỵ

Thể - Kiên

NNgữ- Huyền

Thể - Hùng

Sinh - Hoa

5

Tin - Trung

CNghệ-Duyên

Toán - Tỵ

Tin - TâmT

Văn - Thu

Văn - NamV

 

6

1

Tin - Trung

Sinh - Phương

Toán - Tỵ

Văn - Thu

Địa - Hương

Thể - Hùng

2

Toán - Tỵ

NNgữ - Hoài

Địa - Hảo

Nhạc - Lợi

Văn - Thu

Địa - Hương

3

NNgữ - Hoài

Thể - Kiên

CNghệ-Phượng

Thể - Hùng

Văn - Thu

Nhạc - Lợi

4

Lý - Sâm

Toán - Tỵ

NNgữ - Hoài

Địa - Hương

Nhạc - Lợi

Sinh - Hoa

5

 

 

 

Sinh - Hoa

Sinh - Phượng

CNghệ - Thu

 

7

1

Văn - Duyên

Lý - Sâm

Văn - NamV

Toán - Trường

Sử - TâmS

Toán - TâmT

2

Văn - Duyên

NNgữ - Hoài

CNghệ-Phượng

NNgữ -Huyền

Toán - TâmT

Sử - TâmS

3

Sinh - Phương

CNghệ Duyên

NNgữ - Hoài

Sử - TâmS

Toán - TâmT

NNgữ- Huyền

4

SHL - Hoài

SHL - TâmS

SHL - NamV

SHL - Trường

SHL - Phượng

SHL - Huyền

5

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

8A
(Sâm)

8B
(Hằng)

8C
(Vân)

9A
(Lân)

9B
(Tài)

9C
(Hải)

 

 

2

1

ChCờ - Sâm

ChCờ - Hằng

ChCờ - Vân

ChCờ - Lân

ChCờ - Tài

ChCờ - Hải

2

Sinh - Phượng

Văn - Hằng

Thể - Kiên

NNgữ - Hoài

Văn - Hải

Sinh - Hoa

3

Hoá - Hoàng

Thể - Kiên

Sinh - Phượng

Sinh - Hoa

Toán - Trường

Văn - Hải

4

CNghệ - Sâm

Hoá - Hoàng

Văn - Vân

Văn - Hằng

Sinh - Hoa

Tin - HùngT

5

Toán - Hà

Sinh - Phượng

Văn - Vân

Lý - Tài

Hoá - Hoàng

NNgữ- Huyền

 

 

3

1

Nhạc - Lợi

NNgữ - Hưng

Toán - Lương

GDCD - Sáu

Văn - Hải

Thể - Hùng

2

Toán - Hà

Toán - Lương

MT - Hoàn

Địa - Hảo

GDCD - Sáu

NNgữ- Huyền

3

Sử - Lân

Nhạc - Lợi

NNgữ - Hưng

Toán - Trung

Sinh - Hoa

Văn - Hải

4

MT - Hoàn

Tin - HùngT

Nhạc - Lợi

Thể - Hùng

NNgữ - Hưng

Toán - Trung

5

NNgữ - Hưng

Sử - Lân

Tin - HùngT

NNgữ - Hoài

Toán - Trường

Sinh - Hoa

 

 

4

1

Văn - Vân

MT - Hoàn

Lý - Sâm

Toán - Trung

Tin - HùngT

Nhạc - Lợi

2

Văn - Vân

Văn - Hằng

Toán - Lương

Hoá - Hoàng

CNghệ - Hảo

Toán - Trung

3

Thể - Kiên

Văn - Hằng

Địa - Hương

Sử - Lân

Hoá - Hoàng

GDCD - Sáu

4

Toán - Hà

Tin - HùngT

Hoá - Hoàng

Nhạc - Lợi

Địa - Hảo

Sử - Lân

5

Hoá - Hoàng

Toán - Lương

Sử - Lân

Văn - Hằng

Lý - Tài

Địa - Hảo

 

 

5

1

NNgữ - Hưng

Toán - Lương

Hoá - Hoàng

Thể - Hùng

Toán - Trường

Văn - Hải

2

Toán - Hà

Sinh - Phượng

Thể - Kiên

Địa - Hảo

Thể - Hùng

Hoá - Hoàng

3

Thể - Kiên

NNgữ - Hưng

GDCD - Sáu

Sinh - Hoa

Văn - Hải

Toán - Trung

4

GDCD - Sáu

Địa - Hương

NNgữ - Hưng

Toán - Trung

Văn - Hải

Lý - Tài

5

Địa - Hương

GDCD - Sáu

Toán - Lương

CNghệ - Hoa

NNgữ - Hưng

NNgữ- Huyền

 

 

6

1

Văn - Vân

Văn - Hằng

NNgữ - Hưng

Tin - HùngT

Nhạc - Lợi

Hoá - Hoàng

2

NNgữ - Hưng

Thể - Kiên

Văn - Vân

Hoá - Hoàng

Thể - Hùng

Toán - Trung

3

Lý - Sâm

Hoá - Hoàng

Tin - HùngT

Văn - Hằng

NNgữ - Hưng

Địa - Hảo

4

Sinh - Phượng

NNgữ - Hưng

Sử - Lân

Văn - Hằng

Địa - Hảo

Thể - Hùng

5

Tin - HùngT

Lý - Sâm

CNghệ Nguyên

Toán - Trung

Sử - Lân

CNghệ - Hảo

 

7

1

Văn - Vân

Sử - Lân

Sinh - Phượng

Văn - Hằng

Tin - HùngT

Lý - Tài

2

Tin - HùngT

CNghệ - Sâm

Toán - Lương

Lý - Tài

Toán - Trường

Văn - Hải

3

Sử - Lân

Toán - Lương

Văn - Vân

Tin - HùngT

Lý - Tài

Văn - Hải

4

SHL - Sâm

SHL - Hằng

SHL - Vân

SHL - Lân

Văn - Hải

Tin - HùngT

5

 

 

 

 

SHL - Tài

SHL - Hải