You are here:

Thông báo nghỉ học kể từ 15h00 ngày 14/9/2017 đến khi kết thúc cơn bão số 10

Email In PDF.

Nhà trường thông báo cho CB,GV,NV học sinh toàn trường biết để đề phòng cơn bão số 10

gây hiệu quả xấu học sinh nghỉ học kể từ 15h00 ngày 14/9/2017 đến khi kết thúc cơn bão số 10

sẻ có thông báo sau

Ban phòng chống bão nhà trường mời các đ/c thành viên túc trực tại trường