You are here:

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1( Thực hiện từ 27/8/2018)

Email In PDF.

THỨ

TIẾT

6A
(Hải)

6B
(Tài)

6C
(Lân)

7A
(Hoài)

7B
(Tâm)

7C
(Nam)

 

2

1

ChCờ - Hải

ChCờ - Tài

ChCờ - Lân

ChCờ - Hoài

ChCờ - Tâm

ChCờ - Nam

2

Văn - Hải

Lý - Tài

CNghệ - Tâm T

Toán - Trường

Anh - Hoài

Thể - Kiên

3

CNghệ - Lương

Địa - Hảo

Lý - Tài

Tin - Trường

Sinh - Phương

Sử - Tâm

4

Sinh - Hoa

Văn - Hằng

Anh - Huyền

Sinh - Phương

Sử - Tâm

Anh - Hoài

5

Sử - Lân

Văn - Hằng

Địa - Hảo

Anh - Hoài

Tin - Tâm T

Văn - Nam

 

3

1

Văn - Hải

CNghệ - Duyên

Tin - HùngT

GDCD - Sáu

Thể - Kiên

MT - Hoàn

2

Nhạc - Lợi

Văn - Hằng

CNghệ - Tâm T

MT - Hoàn

Văn - Duyên

Toán - Tỵ

3

GDCD - Sáu

Thể - Hùng

Văn - Hải

Toán - Trường

Văn - Duyên

Tin - Tâm T

4

Thể - Hùng

Anh - Hưng

Nhạc - Lợi

Văn - Duyên

Toán - Tỵ

Sinh - Phương

5

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Tin - HùngT

MT - Hoàn

GDCD - Sáu

Anh - Hoài

Lý - Sâm

Toán - Tỵ

2

MT - Hoàn

GDCD - Sáu

Thể - Hùng

Địa - Hương

Anh - Hoài

Thể - Kiên

3

CNghệ - Lương

Toán - Trung

Anh - Huyền

Toán - Trường

Văn - Duyên

Địa - Hương

4

Anh - Hoài

Văn - Hằng

Toán - Trung

Thể - Kiên

Toán - Tỵ

Nhạc - Lợi

5

Toán - Trung

Sinh - Đệ

MT - Hoàn

Văn - Duyên

Địa - Hương

Anh - Hoài

 

5

1

Sinh - Hoa

Tin - Trung

Văn - Hải

Sử - Tâm

Văn - Duyên

Văn - Nam

2

Toán - Trung

Nhạc - Lợi

Văn - Hải

Văn - Duyên

MT - Hoàn

Văn - Nam

3

Tin - HùngT

Anh - Hưng

Toán - Trung

Văn - Duyên

Nhạc - Lợi

Toán - Tỵ

4

Anh - Hoài

Toán - Trung

Tin - HùngT

Sinh - Phương

Toán - Tỵ

Tin - Tâm T

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Lý - Tài

Toán - Trung

Sinh - Hoa

Thể - Kiên

Tin - Tâm T

GDCD - Sáu

2

Địa - Hảo

Anh - Hưng

Thể - Hùng

Địa - Hương

Thể - Kiên

Toán - Tỵ

3

Toán - Trung

Thể - Hùng

Sử - Lân

Tin - Trường

GDCD - Sáu

Địa - Hương

4

Thể - Hùng

Sinh - Đệ

Toán - Trung

Nhạc - Lợi

Toán - Tỵ

CNghệ - Thu

5

 

 

 

Toán - Trường

Địa - Hương

Lý - Sâm

 

7

1

Văn - Hải

Toán - Trung

Sinh - Hoa

Lý - Sâm

Anh - Hoài

Sinh - Phương

2

Văn - Hải

Tin - Trung

Anh - Huyền

Sử - Tâm

Sinh - Phương

Anh - Hoài

3

Toán - Trung

Sử - Lân

Văn - Hải

Anh - Hoài

CNghệ - Thu

Sử - Tâm

4

Anh - Hoài

CNghệ - Duyên

Toán - Trung

CNghệ - Thu

Sử - Tâm

Văn - Nam

5

SHL - Hải

SHL - Tài

SHL - Lân

SHL - Hoài

SHL - Tâm

SHL - Nam

THỨ

TIẾT

8A
(Hảo)

8B
(Phượng)

8C
(Huyền)

9A
(Sâm)

9B
(Hoa)

9C
(Vân)

 

2

1

ChCờ - Hảo

ChCờ - Phượng

ChCờ - Huyền

ChCờ - Sâm

ChCờ - Hoa

ChCờ - Vân

2

Anh - Huyền

Sinh - Phượng

Văn - Nam

Lý - Sâm

Toán - Lương

Văn - Vân

3

Sinh - Phượng

Anh - Huyền

Toán - Tâm T

Văn - Vân

Văn - Hằng

Sinh - Hoa

4

CNghệ - Tài

Toán - Tâm T

Sử - Lân

Thể - Kiên

Lý - Sâm

Địa - Hảo

5

Toán - Trường

Sử - Tâm

Lý - Tài

CNghệ - Phượng

Sinh - Hoa

Toán - Lương

 

3

1

Toán - Trường

Toán - Tâm T

Hoá - Hoàng

Toán - Tỵ

Anh - Hưng

Nhạc - Lợi

2

Hoá - Hoàng

Thể - Hùng

Văn - Nam

Tin - HùngT

Thể - Kiên

GDCD - Sáu

3

Văn - Thu

Địa - Hương

Văn - Nam

Thể - Kiên

Văn - Hằng

Anh - Hưng

4

Tin - HùngT

Văn - Thu

Toán - Tâm T

Hoá - Hoàng

Văn - Hằng

Thể - Kiên

5

 

 

 

GDCD - Sáu

Tin - HùngT

Hoá - Hoàng

 

4

1

Toán - Trường

Anh - Huyền

Sử - Lân

Văn - Vân

Địa - Hảo

Thể - Kiên

2

Tin - HùngT

Nhạc - Lợi

Anh - Huyền

Toán - Tỵ

Sử - Lân

Văn - Vân

3

Thể - Hùng

MT - Hoàn

Sinh - Phượng

Sử - Lân

Hoá - Hoàng

Tin - HùngT

4

Sử - Tâm

Tin - HùngT

Thể - Hùng

Sinh - Phượng

Toán - Lương

Anh - Hưng

5

Hoá - Hoàng

Sử - Tâm

Tin - HùngT

Anh - Hưng

Văn - Hằng

Toán - Lương

 

5

1

MT - Hoàn

Hoá - Hoàng

GDCD - Sáu

Toán - Tỵ

Toán - Lương

Tin - HùngT

2

Thể - Hùng

GDCD - Sáu

Địa - Hương

Văn - Vân

Hoá - Hoàng

CNghệ - Hằng

3

Sử - Tâm

Toán - Tâm T

Thể - Hùng

Văn - Vân

CNghệ - Hằng

Toán - Lương

4

Văn - Thu

Thể - Hùng

MT - Hoàn

Anh - Hưng

Văn - Hằng

Văn - Vân

5

Văn - Thu

Tin - HùngT

Toán - Tâm T

Nhạc - Lợi

Anh - Hưng

Văn - Vân

 

6

1

Nhạc - Lợi

Sinh - Phượng

Anh - Huyền

Toán - Tỵ

Anh - Hưng

Hoá - Hoàng

2

Toán - Trường

Văn - Thu

CNghệ - Nguyên

Sinh - Phượng

Lý - Sâm

Sinh - Hoa

3

Anh - Huyền

Văn - Thu

Hoá - Hoàng

Anh - Hưng

Nhạc - Lợi

Địa - Hảo

4

GDCD - Sáu

Hoá - Hoàng

Toán - Tâm T

Địa - Hảo

Thể - Kiên

Lý - Sâm

5

Văn - Thu

Toán - Tâm T

Nhạc - Lợi

Hoá - Hoàng

GDCD - Sáu

Anh - Hưng

 

7

1

Địa - Hảo

CNghệ - Tài

Anh - Huyền

Văn - Vân

Tin - HùngT

Toán - Lương

2

Lý - Tài

Văn - Thu

Văn - Nam

Tin - HùngT

Địa - Hảo

Lý - Sâm

3

Sinh - Phượng

Anh - Huyền

Tin - HùngT

Lý - Sâm

Toán - Lương

Văn - Vân

4

Anh - Huyền

Lý - Tài

Sinh - Phượng

Địa - Hảo

Sinh - Hoa

Sử - Lân

5

SHL - Hảo

SHL - Phượng

SHL - Huyền

SHL - Sâm

SHL - Hoa

SHL - Vân