You are here:

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 (thực hiện từ 04/9/2018)

Email In PDF.

THỨ

TIẾT

6A
(Hải)

6B
(Tài)

6C
(Lân)

7A
(Hoài)

7B
(Tâm)

7C
(Nam)

 

2

1

ChCờ - Hải

ChCờ - Tài

ChCờ - Lân

ChCờ - Hoài

ChCờ - Tâm

ChCờ - Nam

2

Văn - Hải

Văn - Hằng

Lý - Tài

Thể - Kiên

Anh - Hoài

Văn - Nam

3

Địa - Hảo

Văn - Hằng

Tin - HùngT

Toán - Trường

Sử - Tâm

Sinh - Phương

4

Sinh - Hoa

Địa - Hảo

Văn - Hải

Tin - Trường

Sinh - Phương

Sử - Tâm

5

CNghệ - Lương

Sử - Lân

Sinh - Hoa

Sử - Tâm

Tin - Tâm T

Anh - Hoài

 

3

1

MT - Hoàn

Anh - Hưng

CNghệ - Tâm T

Địa - Hương

Thể - Kiên

Sinh - Phương

2

GDCD - Sáu

Thể - Hùng

Tin - HùngT

Toán - Trường

Văn - Duyên

CNghệ - Thu

3

Văn - Hải

MT - Hoàn

Thể - Hùng

Nhạc - Lợi

GDCD - Sáu

Toán - Tỵ

4

Văn - Hải

Nhạc - Lợi

GDCD - Sáu

Văn - Duyên

Toán - Tỵ

Tin - Tâm T

5

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Tin - HùngT

Tin - Trung

Anh - Huyền

Thể - Kiên

Toán - Tỵ

Anh - Hoài

2

CNghệ - Lương

Toán - Trung

MT - Hoàn

Văn - Duyên

Anh - Hoài

Nhạc - Lợi

3

Sử - Lân

Văn - Hằng

Thể - Hùng

Sử - Tâm

Văn - Duyên

Toán - Tỵ

4

Toán - Trung

Sinh - Đệ

Sử - Lân

Anh - Hoài

MT - Hoàn

Thể - Kiên

5

Anh - Hoài

CNghệ - Duyên

Toán - Trung

Toán - Trường

Địa - Hương

MT - Hoàn

 

5

1

Toán - Trung

Anh - Hưng

Văn - Hải

Sinh - Phương

Toán - Tỵ

Anh - Hoài

2

Thể - Hùng

GDCD - Sáu

Văn - Hải

Anh - Hoài

CNghệ - Thu

Toán - Tỵ

3

Anh - Hoài

Toán - Trung

CNghệ - Tâm T

CNghệ - Thu

Văn - Duyên

Địa - Hương

4

Nhạc - Lợi

Văn - Hằng

Toán - Trung

MT - Hoàn

Văn - Duyên

Văn - Nam

5

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán - Trung

Anh - Hưng

Nhạc - Lợi

Lý - Sâm

Tin - Tâm T

Thể - Kiên

2

Lý - Tài

Thể - Hùng

Toán - Trung

Toán - Trường

Địa - Hương

Toán - Tỵ

3

Thể - Hùng

Toán - Trung

Địa - Hảo

GDCD - Sáu

Nhạc - Lợi

Địa - Hương

4

Tin - HùngT

Sinh - Đệ

Anh - Huyền

Tin - Trường

Thể - Kiên

GDCD - Sáu

5

 

 

 

Địa - Hương

Toán - Tỵ

Tin - Tâm T

 

7

1

Toán - Trung

CNghệ - Duyên

Sinh - Hoa

Sinh - Phương

Anh - Hoài

Văn - Nam

2

Văn - Hải

Toán - Trung

Anh - Huyền

Anh - Hoài

Lý - Sâm

Văn - Nam

3

Anh - Hoài

Lý - Tài

Toán - Trung

Văn - Duyên

Sinh - Phương

Sử - Tâm

4

Sinh - Hoa

Tin - Trung

Văn - Hải

Văn - Duyên

Sử - Tâm

Lý - Sâm

5

SHL - Hải

SHL - Tài

SHL - Lân

SHL - Hoài

SHL - Tâm

SHL - Nam

THỨ

TIẾT

8A
(Hảo)

8B
(Phượng)

8C
(Huyền)

9A
(Sâm)

9B
(Hoa)

9C
(Vân)

 

2

1

ChCờ - Hảo

ChCờ - Phượng

ChCờ - Huyền

ChCờ - Sâm

ChCờ - Hoa

ChCờ - Vân

2

Sinh - Phượng

Anh - Huyền

Toán - Tâm T

Văn - Vân

Lý - Sâm

Tin - HùngT

3

Anh - Huyền

Lý - Tài

Sử - Lân

Thể - Kiên

Toán - Lương

Văn - Vân

4

Tin - HùngT

Toán - Tâm T

Anh - Huyền

Lý - Sâm

Văn - Hằng

Toán - Lương

5

Toán - Trường

Sinh - Phượng

Lý - Tài

Tin - HùngT

Văn - Hằng

Địa - Hảo

 

3

1

Toán - Trường

Hoá - Hoàng

Văn - Nam

Nhạc - Lợi

Tin - HùngT

GDCD - Sáu

2

MT - Hoàn

Toán - Tâm T

Văn - Nam

Hoá - Hoàng

Thể - Kiên

Nhạc - Lợi

3

Hoá - Hoàng

Văn - Thu

Toán - Tâm T

Anh - Hưng

CNghệ - Hằng

Thể - Kiên

4

Thể - Hùng

MT - Hoàn

Hoá - Hoàng

Thể - Kiên

Anh - Hưng

CNghệ - Hằng

5

 

 

 

Toán - Tỵ

Văn - Hằng

Anh - Hưng

 

4

1

Sinh - Phượng

Nhạc - Lợi

GDCD - Sáu

Anh - Hưng

Toán - Lương

Hoá - Hoàng

2

Anh - Huyền

Thể - Hùng

Sinh - Phượng

Văn - Vân

Văn - Hằng

Anh - Hưng

3

Toán - Trường

Hoá - Hoàng

Nhạc - Lợi

Văn - Vân

GDCD - Sáu

Tin - HùngT

4

Hoá - Hoàng

Địa - Hương

Thể - Hùng

Toán - Tỵ

Địa - Hảo

Toán - Lương

5

CNghệ - Tài

Sử - Tâm

Tin - HùngT

Địa - Hảo

Hoá - Hoàng

Văn - Vân

 

5

1

Sử - Tâm

Tin - HùngT

Toán - Tâm T

GDCD - Sáu

Toán - Lương

Sinh - Hoa

2

Nhạc - Lợi

Sử - Tâm

Địa - Hương

Tin - HùngT

Sinh - Hoa

Anh - Hưng

3

Thể - Hùng

GDCD - Sáu

Văn - Nam

Văn - Vân

Anh - Hưng

Toán - Lương

4

Văn - Thu

Thể - Hùng

Tin - HùngT

Toán - Tỵ

Hoá - Hoàng

Văn - Vân

5

Văn - Thu

Toán - Tâm T

MT - Hoàn

Hoá - Hoàng

Văn - Hằng

Văn - Vân

 

6

1

Tin - HùngT

Anh - Huyền

Hoá - Hoàng

Sinh - Phượng

Địa - Hảo

Sử - Lân

2

GDCD - Sáu

Sinh - Phượng

Anh - Huyền

Anh - Hưng

Thể - Kiên

Hoá - Hoàng

3

Lý - Tài

Tin - HùngT

Toán - Tâm T

Lý - Sâm

Anh - Hưng

Thể - Kiên

4

Văn - Thu

Toán - Tâm T

Thể - Hùng

Toán - Tỵ

Nhạc - Lợi

Lý - Sâm

5

Toán - Trường

Văn - Thu

CNghệ - Nguyên

Sử - Lân

Tin - HùngT

Sinh - Hoa

 

7

1

Sử - Tâm

CNghệ - Tài

Anh - Huyền

CNghệ - Phượng

Lý - Sâm

Địa - Hảo

2

Địa - Hảo

Văn - Thu

Sử - Lân

Sinh - Phượng

Toán - Lương

Văn - Vân

3

Anh - Huyền

Văn - Thu

Văn - Nam

Văn - Vân

Sinh - Hoa

Lý - Sâm

4

Văn - Thu

Anh - Huyền

Sinh - Phượng

Địa - Hảo

Sử - Lân

Toán - Lương

5

SHL - Hảo

SHL - Phượng

SHL - Huyền

SHL - Sâm

SHL - Hoa

SHL - Vân