Các văn bản chỉ đạo năm học 2018-2019

In

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019

1. Chỉ thị 2919 / CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục.

2. Chỉ thị 11/ CT-UBND của UBND Tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019

3. Quyết định 3207/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nghệ An về kế hoạch thoài gian năm học 2018-2019 của Giáo dục Mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên.

4. Chỉ thị số 11/ CT-UBND của UBND Huyện Thanh Chương về việc triển khải những nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2018-2019