NGHỊ QUYẾT 39-BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

In

Tải văn bản tại đây

Hướng dẫn Nghị Quyết 39